OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podmínky ochrany osobních údajů naleznete zde

UNIVERZÁLNÍ PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní podmínky e-shopu společnosti VARIADO STAV s.r.o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČO 01684779, DIČ CZ01684779, info@primaregaly.cz, tel. 725 486 178

1. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro prodej a nákup zboží na adrese http://www.primaregaly.cz.

2. Zákazník se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami a identifikačními údaji prodávajícího před tím, než si vybrané zboží objedná.

3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (objednávky), kterou zákazník uzavírá s prodávajícím - společností VARIADO STAV s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha, IČO: 01684779

4. Odesláním objednávky se objednávka stává závaznou. Pokud chcete objednávku stornovat, je to možné kdykoli téhož dne, kdy byla objednávka odeslána, zaslání emailu na info@primaregaly.cz, nebo telefonicky. 

Stornuje-li kupující objednávku, kterou již uhradil prostřednictvím služby GoPay a požaduje tímto vrácení peněžních prostředků zpět na svůj bankovní účet, prodávající má nárok od uhrazené částky odečíst:
Vyúčtování poplatků za zprostředkování platebního styku (1)
Mezibankovní poplatek - Interchange fee (IF) (2)
Poplatek kartovým asociacím - náklady asociacím (KA) (3)
Ostatní poplatky (OP) (3)

(1) Provize bankovní instituce, která vydala platební kartu. Tento typ poplatku se vztahuje pouze na platební metodu "Platební karta"
(2) Provize karetních asociací (např. VISA nebo MasterCard). Tento typ poplatku se vztahuje pouze na platební metodu "Platební karta"
(3) poplatky dalších bankovních institucí a společností (včetně GOPAY), které se podílejí na zprostředkování platebních transakcí.
% OP - Ostatní procentní poplatky; tr. OP - Ostatní transakční poplatky

5. Zboží zasíláme prostřednictvím PPL nebo GEIS. Po obdržení objednávky vám přijde kontrolní zpráva s informací o vyřízení objednávky. Zboží je běžně expedováno do 2-10 dnů od data potvrzení objednávky. V případě zvolení platby předem převodem nejdříve v den připsání platby na účet společnosti VARIADO STAV s.r.o.
Dostupnost zboží je aktualizována týdně, v případě, že některý výrobek nebude momentálně skladem, budeme vás obratem informovat na spojení, uvedené ve vaší objednávce. 
Dřevěné regály s výškou 150 cm a více není možné zasílat na dobírku. Z důvodu vysoké ceny za atypickou přepravu, která není zákazníkovi účtována, je možná pouze platba předem - převodem nebo kartou.

5.1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.3. V případě, kdy kupující bezdůvodně nepřevezme zboží od přepravce, má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu náklady na dopravu.

6. Vrácení zboží –  v souladu s občanským zákoníkem má zákazník - spotřebitel (osoba jednající mimo rámec podnikatelské činnosti, dle § 419 občanského zákoníku) možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se takto rozhodnete, zašlete Váš požadavek výhradně písemně na adresu: info@primaregaly.cz, se žádostí o odstoupení od smlouvy, s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla vašeho účtu. 
Toto ustanovení však nelze chápat jako bezplatné zapůjčení zboží. 
Po potvrzení požadavku prodávajícím, zašle kupující vrácené zboží na adresu: VARIADO STAV s.r.o., Palkovice 784, 739 41 nebo na adresu Rybniště 12, 407 51 Rybniště. Prodávající si vyhrazuje právo na určení, kde bude kupující vrácené zboží zasílat. Tuto informaci zákazníkovi sdělí v odpovědi na jeho žádost  o odstoupení od smlouvy. Náklady na přepravu zboží zpět k prodávajícímu hradí kupující. Kupující si může zaslat zboží sám na své náklady, nebo je poslat přes smluvní spedici PPL. V tomto případě bude zákazníkovi ponížena vrácená částka o poplatek 280 Kč bez DPH za každý zaslaný kus. Výrobek musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, dokumentace i obalových materiálů uvnitř prodejního kartonu, ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodání a včetně dokladu o koupi, popř. jeho kopie. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, či jinak znehodnocené, a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Při zasílání zboží je nutno karton zabalit tak, aby nemohlo během přepravy dojít k jeho polepení, popsání, či jinému znehodnocení originálního obalu, nebo poškození zboží. 

Neposílejte zboží na dobírku, nebude převzato, zboží vám doporučujeme pojistit. 
Peníze za vrácené zboží vám budou vráceny nejpozději do 14 dnů od doručení vraceného zboží zpět.

7. Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Úvodní ustanovení

 1. Tento reklamační řád je stanoven v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
Práva a povinnosti prodávajícího
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad, má jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 2. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka).
 3. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením věci obvyklým používáním, nesprávnou manipulací, neoprávněnými zásahy do zboží  poškozením vodou, ohněm, statickou a atmosférickou elektřinou a jinými živly či vyšší mocí. Dále pak za vady vzniklé na zboží upravovaném a povrchově poškozeném.
 4. U věcí prodávaných za nižší cenu pak prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
 5. Prodávající poskytuje na prodávané spotřební zboží záruční dobu 24 měsíců. V případě, že je obvyklá životnost zboží a nebo lhůta spotřeby kratší, končí záruční doba uplynutím této lhůty.
 6. Jako záruční list slouží doklad o zakoupení věci obsahující obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo a informace o zakoupeném zboží.
 7. Pokud se vady na zboží projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, považují se za existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V tomto případě má kupující právo na výměnu, opravu nebo slevu z ceny, a to bez zbytečného odkladu. Ve složitějších případech si prodávající vyhrazuje právo rozhodnout o reklamaci do třiceti pracovních dnů.
 8. Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Záruční doba se tedy prodlužuje o dobu vyřizování reklamace.
 9. Prodávající nevyhoví reklamaci po uplynutí záruční doby.
 10. Při prodeji nebo při poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu (např. na výstavách apod.) poskytne prodávající na žádost kupujícího ústní informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde může kupující i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb uplatnit reklamaci.
 11. Při reklamacích zasílaných poštou na dobírku bez předchozí dohody má prodávající právo zásilku odmítnout.
Práva a povinnosti kupujícího
 1. Kupující musí reklamaci zjištěné vady uplatnit v záruční době bez zbytečného prodlení poté, co se vada projevila.
 2. Reklamace zboží upraveného podle přání spotřebitele se řídí § 53, odst. 8 Občanského zákoníku.
 3. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. V případě, že nebyla věc použita, může kupující místo odstranění vady požadovat výměnu věci (případně její součásti).
 4. Pokud se na výrobku vyskytne větší počet odstranitelných vad nebo se tatáž vada vyskytne opakovaně, má kupující stejná práva jako v případě vady neodstranitelné.
 5. Při vadě neodstranitelné má kupující právo buď na výměnu věci za bezvadnou nebo může od smlouvy odstoupit (= vrátit věc a požadovat vrácení peněz).
 6. Kupující se musí s reklamací obrátit na místo, kde vadnou věc koupil. S výjimkou případů, kdy je v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším.
 7. Odpovědnost za vady vzniklé při transportu je kupující povinen uplatňovat u dopravce. (Prodávající doporučuje nepřebírat viditelně poškozené zásilky, popř. uplatňovat škodu ihned při převzetí zboží). Reklamace a uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé na přepravované zásilce se řídí podmínkami daného přepravce.
 8. Kupující je povinen reklamovat zboží kompletní. Pro nadstandardní záruku platí vrácení původního zboží v originálním obalu. Při zasílání reklamací poštou je povinen doručit zboží zpět vyplaceně.
 9. Při nákupu zboží prostřednictvím Elektronického objednávkového systému (nikoli v kamenných provozovnách prodávajícího) má kupující 14 denní lhůtu na rozmyšlení a vrácení nepoškozeného a nepoužitého zboží.
 10. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat návod na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Také je povinen zkontrolovat, zda dodané zboží odpovídá objednanému typu, především zda odpovídá zvolená povrchová úprava a rozměry. 
 11. V případě záměny - dodání jiného typu, rozměru či povrchové úpravy je Kupující oprávněn požadovat výměnu zboží. Zboží musí být vráceno nepoškozené a nepoužité, zabalené v původním obalu. Úhradu přepravy zpět ke Kupujícímu v takovém případě hradí Prodávající. Přepravu zajišťuje rovněž Prodávající. Kupující se může s Prodávajícím rovněž dohodnout na poskytnutí slevy za dodání jiné barevné varianty nebo rozměru. V takovém případě Prodávající vrátí Kupujícímu rozdíl v kupní ceně plus poskytne přiměřenou slevu z ceny zboží (10 %)
 12. Veškerou reklamaci nebo stížnost podávejte prosím písemně na e-mail: info@primaregaly.cz. Naší snahou je Vám reklamaci řešit obratem, nejpozději však do 30ti dnů podle platného reklamačního řádu.

8. Rozměr regálu - Skutečný rozměr regálu se podle platné ČSN může z důvodu výrobní odchylky lišit o max. +/- 3%. Pro snadnější přehlednost proto uvádíme velikost v zaokrouhlených rozměrech, např. 180 x 90 x 40 cm místo 177 x 90 x 40 cm.

9. Ochrana osobních dat: Veškeré vaše osobní údaje, které vložíte do elektronické objednávky, budeme spravovat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, tudíž nebudou zveřejňovány ani zpřístupňovány třetím osobám, a budou uloženy v bezpečné databázi.

10. Váš souhlas – používáním internetového obchodu www.primaregaly.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech na dobu neurčitou.

11. Na veškeré zboží podléhající posuzování shody bylo v souladu se zák.č. 22/97 vydáno Prohlášení o shodě. 

12. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%. Změna cen vyhrazena.

 

 

 
Zpět do obchodu